Strona główna   Aktualności  

Aktualności

17-03-2017
Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym - Piotr Złotkowski
okladka_Antroponimia_ZlotkowskiPraca znakomicie wpisuje się w coraz bogatszą literaturę onomastyczną dotyczącą Podlasia, a także dopełnia niejako cały szereg prac z zakresu antroponimii różnych miast i regionów Polski. […] Żeby zrozumieć i opisać fenomen pogranicza, należy badania przeprowadzać kompleksowo, nie ograniczając się tylko do opisu synchronicznego zaobserwowanych zjawisk, lecz także uwzględniając uwarunkowania historyczne, co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w recenzowanej pracy. […] Novum monografii polega na połączeniu obu perspektyw, tzn. odstąpieniu od wykorzystywanych dotychczas modeli statycznych w badaniach nad powstawaniem i ewolucją historycznych nazwisk i stworzeniu dynamicznego modelu nazwiskotwórczego, lepiej odzwierciedlającego proces kształtowania się nazwisk. […] Według teorii opracowanej przez Piotra Złotkowskiego proces stabilizacji nazwiska odbywał się nie wewnątrz jednostek antroponimicznych, a pomiędzy nimi […]. Wartość naukowa i poznawcza monografii jest tym większa, że Autor wyekscerpował materiał ze 131 różnego rodzaju źródeł historycznych. Tak szeroko zakrojony i obszernie zaprezentowany materiał egzemplifikacyjny jest tutaj istotnym walorem. Nowatorska koncepcja badania antroponimów, łącząca ujęcie synchroniczne z diachronicznym, predestynuje monografię do uznania za bardzo wartościową. [Z recenzji prof. dr hab. Niny Barszczewskiej (Uniwersytet Warszawski)]
16-03-2017
Sokrates Ksenofona - Dorota Tymura
okladka_Sokrates Ksenofonta_TymuraOceniając rozprawę, należy podkreślić rzetelne podejście Autorki, bogactwo zebranego materiału, umiejętność ukazania kontekstu historyczno-teoretycznego opisywanych poglądów, ich ciekawą analizę, a wreszcie niestronienie od porównywania ich z poglądami Sokratesa Platońskiego. Ważne jest tu także to, że Autorce udaje się ukazać pewne aspekty poglądów Ksenofontowego Sokratesa, które mogły niepokoić jego współobywateli i stać się przyczyną wysunięcia oskarżenia. Udaje się zatem obronić testimonium Ksenofonta przed zarzutami krytyków o idealizowanie wizerunku Sokratesa i brak wiarygodności. Osiągnięty został tym samym główny cel pracy: rehabilitacja pism sokratycznych Ksenofonta, postawienie ich na równi z dialogami Platona. [Z recenzji dr. hab. Przemysława Paczkowskiego, prof. UR]
16-03-2017
Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem - Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska
okladka_Sukces jako doswiadczenie_Dudak2Książka jest znakomitym przykładem jakościowych badań zaangażowanych, zrealizowanych w konsekwentnie prowadzonej strategii metodologicznej, polegającej na wcześniejszym przyjęciu obecnego w nauce rozumienia podstawowej kategorii pojęciowej, jaką jest sukces. Autorki świetnie, na najwyższym poziomie profesjonalizmu, analizują współczesne koncepcje sukcesu, dostrzegając dynamiczny, procesowy charakter zachowań z nim związanych. Problematyzują fenomen współczesnego ojcostwa, zarówno na gruncie teorii jak i własnych badań prezentują nam – czytelnikom, bogaty i trudny świat ojców sprawujących po rozwodzie opiekę na dzieckiem. Pokazują różne oblicza trudnego ojcostwa, pokazują jego liczne, subiektywnie nadawane znaczenia. Swoimi społecznie zaangażowanymi badaniami stwarzają innym szansę na emancypację. Pokazują, jak można sobie radzić z trudnościami, jak walczyć o ważne dla siebie wartości, jak osiągnąć sukces i jakie są jego koszty. Na rynku wydawniczym pojawia się więc książka interesująca, nowatorska, ważna, prezentująca zaangażowane badania pedagogiczne. [Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz]
16-03-2017
Reconfigurations Romanesques de Minuit. Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel - Anna Maziarczyk
okladka_Reconfigurations_MaziarczykLa présente étude s’inscrit dans le cadre des recherches narratologiques et se pose pour objectif d’analyser l’esthétique de la littérature de Minuit dans le contexte de la renarrativisation, tendance propre à la littérature française contemporaine. La création romanesque des écrivains liés après les années 1980 à la célèbre maison d’édition illustre parfaitement les transformations que subit la prose française vers la fin du XXe siècle, ses recherches pour raconter autrement les histoires en s’appropriant l’esthétique de l’époque. À travers l’analyse des stratégies narratives et des procédés littéraires qui charpentent les romans de Jean Echenoz, Éric Chevillard et Tanguy Viel, représentants de trois générations successives de Minuit, nous nous proposons de montrer ici la façon absolument inédite dont ces auteurs reconfigurent les structures romanesques et modifient l’idée de fiction littéraire. [Anna Maziarczyk}
16-03-2017
Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Słownik biograficzny, tom 2 - Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jacek Legieć, Stanisław Bogdanow
okladka_Naczelnicy organow rosyjskiej_Latawiec2Kolejny tom słownika poświęconego rosyjskiej administracji w Królestwie Polskim, obok Słownika biograficznego gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), stanowi uzupełnienie dużej luki w historiografii polskiej. Perspektywa, z jakiej Autorzy dokonują prezentacji postaci urzędników administracji rosyjskiej okresu zaboru, jest niezwykle rzetelna i obiektywna. Słownik przygotowany jest w sposób przejrzysty, układa się w logiczną całość. O kompleksowym charakterze przeprowadzonych badań świadczy ogrom źródeł archiwalnych zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych. Imponująca bibliografia jest już sama w sobie przewodnikiem po problemie. [prof. dr hab. Norbert Kasparek]
09-03-2017
Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza
okladka_polityka_w_zmediatywizowanym_AdamikPrezentowana monografia stanowi kontynuację zainicjowanego cyklu wydaw¬niczego ukazującego różne perspektywy badawcze relacji i współzależności obser¬wowanych między światem polityki i mediów, w tym rozważań nad postępującym procesem mediatyzacji polityki3. Zamieszczone w tomie artykuły dowodzą złożoności funkcjonowania polityki w zmediatyzowanym świecie. Zarówno przybliżone przez badaczy rozważania teo¬retyczne, jak i wyniki badań empirycznych uświadamiają wieloaspektowość pro¬cesu mediatyzacji polityki, a także – z uwagi na dynamikę rozwoju omawianych zjawisk – wskazują na potrzebę ciągłych dociekań. Symbiotyczny związek świata polityki i mediów bez wątpienia uprawnia do prowadzenia badań zarówno z per-spektywy politologicznej, jak i medioznawczej.
08-03-2017
Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy
okladka_Think_tank_ZietaraThink tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej. Uwzględniając kryterium niezależności think tanków, wyodrębnia się m.in. think tanki powiązane z partiami politycznymi. W niemieckim systemie politycznym takie organizacje określane są mianem fundacji politycznych, natomiast organizacje włączone w 2007 roku do systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej funkcjonują jako europejskie fundacje polityczne stowarzyszone z europejskimi partiami politycznymi. Niniejsza publikacja zawiera najnowsze wyniki badań naukowych think tanków i fundacji politycznych w perspektywie politologicznej i prawnej. Jednocześnie prezentowana praca stanowi kontynuację rozważań o współczesnych think tankach w ujęciu teoretycznym i praktycznym, zapoczątkowanych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie¬-Skłodowskiej w Lublinie w 2010 roku.
08-03-2017
Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej - Beata Papuda-Dolińska
okladka_dziecko z niepelnosprawnoscia wzroku_PapudaEfektem kilkuletnich poszukiwań naukowych i badań empirycznych prowadzonych w trakcie studiów doktoranckich, a także zainteresowań bliskich tyflopedagogice stała się empiryczna analiza sytuacji edukacyjnej i społecznej uczniów z niepełnosprawnością wzroku kształcących się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Przedmiotem żywych dyskusji, zarówno wśród naukowców, jak i decydentów oświatowych, nauczycieli oraz rodziców, jest w ostatnich latach edukacja włączająca. Niniejsza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teoretycznych i potencjału praktycznego tej, coraz bardziej popularnej, koncepcji kształcenia niesegregacyjnego na tle innych możliwości realizowania obowiązku szkolnego: edukacji integracyjnej i specjalnej. Weryfikacja cech swoistych dla każdej z form edukacji odbyła się z udziałem grupy uczniów szczególnie wymagających adekwatnej reakcji szkoły na specjalne potrzeby edukacyjne, a jednocześnie wrażliwych na jej brak – uczniów z niepełnosprawnością wzroku.
08-03-2017
Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999–2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego - Konrad Pawłowski
okladka_konflikt serbsko-albanski_Pawlowski „Nie ulega wątpliwości, że recenzowana książka niejako »dopełnia« wieloletnie badania Autora nad problematyką Kosowa i szerzej – regionu Bałkanów. O ile pierwsza pozycja Autora Kosowo. Konflikt i interwencja [Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008] była studium stricte politologicznym, o tyle w recenzowanej monografii perspektywa badawcza bogatsza jest o aspekt socjologiczny i antropologiczny. Fakt ten jest z pewnością atutem recenzowanej monografii. […] Książka dostarcza wyczerpujących, uporządkowanych pod względem merytorycznym i wiarygodnych informacji oraz inspirujących propozycji interpretacyjnych. Jej konstrukcja sprawia, że stanowi interesującą propozycję systematyzacji złożonej materii z zakresu stosunków międzynarodowych. […] Autor dołożył również wszelkich starań w kwestii strony edytorskiej pracy. Co istotne, książka została napisana na podstawie materiałów źródłowych zebranych w czasie pobytów studyjnych w Kosowie i na Bałkanach. […] Z pewnością będzie ona ważną lekturą dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii, wschodnioznastwa i europeistyki”. [Z recenzji dr. hab. Tomasza Stępniewskiego]
02-03-2017
Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji - Aneta Dawidowicz
okladka_Mysl polityczna_DawidowczLektura monografii skłania do wniosku, iż postawione cele Autorka w pełni zrealizowała. Przygotowała bowiem monografię na wysokim poziomie metodologicznym, merytorycznym i redakcyjnym. Odtworzyła rzetelnie i obiektywnie myśl polityczną Stronnictwa Narodowego, ukazując jej zróżnicowanie na tle ówczesnej rzeczywistości społecznej, przejawiające się w wielości i różnorodności osądów i ocen tej rzeczywistości, i na ich podstawie postulowanych idei, wizji i projektów jej przebudowy, a także jej ciągłość i zmienność, kontynuacje i modyfikacje w procesie rozwoju dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej polskiej myśli nacjonalistycznej. (…) Monografia autorstwa dr Anety Dawidowicz spełnia pod każdym względem wymogi publikacji, przede wszystkim uzasadniają je oryginalny charakter przedmiotu badań, rzetelność i obiektywizm badawczy, przyjęcie właściwej struktury monografii i skoncentrowanie rozważań na najważniejszych kwestiach doktrynalnych i ideowo-politycznych. W sumie monografia stanowi opracowanie o dużej wartości poznawczej, znacznie wzbogacające historiografię polskiej myśli politycznej. [Fragment recenzji wydawniczej prof. dra hab. Michała Śliwy]
Nastepne >
Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 22-02-2013 przez Aneta Okuń