Strona główna   Aktualności  

Aktualności

19-05-2017
Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998 - Marzena Okrasa
okladka_bursy i internaty_OkrasaPrezentowana publikacja stanowi studium rozwoju oraz przemian burs i internatów szkolnych w województwie lubelskim w latach 1918-1998. Problematyka ta nie spotkała się jak dotąd z szerszym zainteresowaniem badaczy. W ogólnopolskiej historiografii pedagogicznej brakuje syntetycznych publikacji o charakterze naukowym – czy nawet popularnonaukowym – na ten temat. Problemy odnoszące się do działalności burs i internatów poruszano zwykle w sposób wybiórczy – przy okazji opracowywania innych zagadnień, takich jak dzieje szkolnictwa, dzieje obyczajów, monografie szkół. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jak kształtowała się sieć burs i internatów oraz jej dostępność w omawianym okresie? Jak wyglądały warunki bytowe i organizacja życia w tych placówkach? W jaki sposób sytuacja społeczna i polityczna determinowała procesy wychowania? Poznanie zarysu dziejów burs i internatów szkolnych powinno pomóc w zrozumieniu ich obecnej sytuacji, co pozwoli na ocenę ich dążeń i perspektywę dalszego funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Monografia jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Stanowi przyczynek do historii szkolnictwa i opieki społecznej oraz województwa lubelskiego.
19-05-2017
Au-Delà Du Réel Écritures Du Surnaturel Dans Les Lettres Belges Francophones - Renata Bizek-Tatara
okladka_Au-dela_Bizek-TataraLe présent volume porte sur les écritures du surnaturel dans les lettres belges francophones.Il n’a pourtant pas de prétention d’exhaustivité et n’aspire aucunement à recenser la totalité des oeuvres qui relèvent du fantastique et des genres connexes, car une telle démarche est impossible, vu le nombre impressionnant d’ouvrages qui, en Belgique, désertent le sentier battu du réalisme. Le but du livre n’est pas non plus d’explorer les grands textes consacrés pour lesquels on dispose d’études nourries, mais de privilégier les terrains peu arpentés jusqu’ici : oeuvres méconnues, oubliées ou peu étudiées, voire celles qui ne sont pas reconnues comme fantastiques ou magico-réalistes, mais qui contiennent l’ingrédient surnaturel, jouent sur le décalage subtil entre imaginaire et réalité ou voient celle-ci à travers un voile qui en estompe les contours. Les collaborateurs de ce dossier visent à mettre en lumière la diversité des facettes des échappées dans l’imaginaire, ainsi que les différentes voies par lesquelles le surnaturel séduit les lecteurs. De manière plus précise, ils se proposent de réfléchir sur la poétique et l’esthétique des ouvrages étudiés, la filiation à laquelle ceux-ci participent, les enjeux et le contexte de la production des écritures du surnaturel. Autant d’aspects susceptibles de confirmer les multiples déclinaisons de la littérature de l’étrange en Belgique et de la débusquer là même où elle semble se dissimuler ou se nier.
19-05-2017
Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 6
okladka_Na drogach i bezdrozach_tom 6Na okładce niniejszego tomu widzimy Psyche, której towarzyszy Kupidyn (w wersji rzymskiej Amor, a w greckiej – Eros). Jak głosi jedna z wersji mitu, kochanek porzucił Psyche, karząc ją za zbytnią ciekawość i dociekliwość, za to, że chciała poznać prawdę o nim, dostępną jedynie w jasnym świetle symbolizującym rozum i wszystkie zmysły. Psyche po raz szósty patronuje naszemu cyklowi, przypominając nie tylko o niezbadanych ścieżkach psychologii, ale również o swoim nierozwiązywalnym problemie. Najtrafniej jej osobisty dylemat – metaforę przewrotnej głębi ludzkich losów – ujął Heinrich Heine w dowcipnym wierszyku: „Tysiąc osiemset wiosen kary! I biedactwo niemal kona! Psyche pości i się umartwia, Bo nagiego ujrzała Amora”
19-05-2017
Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym
okladka_Recepcja mediow t3_BonieckaW związku z narastającym problemem pojawiania się coraz większej liczby doniesień o negatywnych skutkach wpływu mediów na młodych ludzi, ale i niewykorzystywania w pełni zasobów medialnych do wzbogacania ich rozwoju, wykształcenia i umiejętności, przekazujemy czytelnikom kolejny tom z serii „Recepcja mediów”. Został on poświęcony wpływowi środków masowego przekazu na uczniów klas I−VI szkoły podstawowej. Interdyscyplinarny charakter książki sprawił, że znalazły się w niej teksty badaczy rozmaitych dziedzin naukowych, takich jak: psychologia, pedagogika, medioznawstwo, językoznawstwo, socjologia, filozofia, plastyka, a także praktyków dziennikarstwa. Z zaprezentowanych badań i analiz można wysnuć konkluzje nie tylko związane stricte z recepcją mediów, ale także wnioski dla szeroko rozumianej edukacji medialnej.
19-05-2017
Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją - Agnieszka Gozdek
okladka_Kobiety mityczne_GozdekWalerij Briusow był I jest nadal uważany za jednego z “najbardziej wykształconych” Rosjan epoki symbolizmu, a jednocześnie za jedną z najbardziej zagadkowych oraz intrygujących postaci na panteonie literackim I kulturowym przełomu XIX I XX wieku. Dziś jest postrzegany jako twórca, który nie tylko budował nowy status poety w Rosji, ale wręcz wykreował jego nowe oblicze, nową osobowość. […] Prezentowana książka jest kolejną próbą rozwiązania „zagadki” pisarza, przede wszystkim przez deszyfrację semantyki oraz określenie roli mitycznych kobiet w jego liryce. Postacie te, choć dotychczas nie przyciągały w takim stopniu uwagi badaczy poezji symbolisty jak mityczni i historyczni męscy bohaterowie to niewątpliwie stanowią interesujące zjawisko. Łączą one w sobie nie tylko dwa ważne elementy jego życia i twórczości: kult starożytności oraz kult kobiecości, charakterystyczny dla całego rosyjskiego symbolizmu, ale także wiążą się – w moim przekonaniu – ze specyficzną samoidentyfikacją poety. [Ze Wstępu]
15-05-2017
Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej - Wioletta Kałamucka
okladka_Jakosc zycia_Kalamucka2Praca […] podejmuje niezwykle istotny wątek współczesnych badań nad rozwojem oraz warunkami i jakością życia ludzi, zarówno z punktu widzenia problemu (ujęcie interdyscyplinarne), jak i dziedziny badań geograficznych. […] Stanowi ona cenny wkład w problematykę badań geograficznych nad rozwojem i strukturami społecznymi. Stwarza też pole do dalszej dyskusji oraz rozwoju koncepcji badań w tym zakresie, zwłaszcza że realizuje ambicje naszej dziedziny do studiów całościowych i opisu relacji człowiek – środowisko w szerokim kontekście kulturowym, społeczno-ekonomicznym oraz wyzwań cywilizacyjnych stojących przed lokalnymi i regionalnymi społecznościami. Z recenzji dr. hab. Marcina Wójcika, prof. UŁ
11-05-2017
Henryk Raabe (1882-1951). Pierwszy Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
okladka_Rektor Henryk RaabeNa tom składają się teksty autorstwa dziewięciu badaczy […]. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorzy – niezależnie od siebie – wykazują duże zaangażowanie profesora Raabego w organizację uniwersytetu w Lublinie – co istotne – według wzorców przedwojennych. Jako rektor publicznie (wbrew już sformułowanym dążeniom władz oświatowych) opowiadał się za autonomią szkół wyższych, starał się ograniczyć wpływ czynników partyjnych czy, szerzej, politycznych, dbało o rozwój bazy materialnej uczelni i polepszenie tragicznych wręcz warunków bytowych kadry uniwersyteckiej i studentów. Również jako ambasador w Moskwie cechował się znacząca niezależnością i był raczej trudno sterowalny […]. Raabe w swojej pracy skoncentrował się na tym, co – jak się wydaje – uważał za najważniejsze, a zarazem możliwe do realizacji, to znaczy kwestii przyspieszenia wyjazdu Polaków ze Związku Radzieckiego do kraju. Zresztą na tym polu w końcu odniósł spory sukces […]. Jest to poważne, solidne i wiarygodne z naukowego punktu widzenia opracowanie, które – jak sądzę – będzie też musiało być wzięte pod uwagę w czasie dotyczącej między innymi Henryka Raabego „akcji dekomunizacji”. [Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Eislera]
05-05-2017
Nowi Ludzie - Knud Rasmussen
okladka_Nowi ludzieNowi ludzie to pierwsza z serii książek polarnika poświęconych rdzennej ludności zamieszkującej Grenlandię Północną. Jest to również pierwsza relacja z ekspedycji przedstawiająca obyczaje, wierzenia i tradycyjne opowieści ludu Inughuit od wewnątrz. Podróżnik, usuwając się w cień, oddaje głos wymienionym z imienia informatorom, którzy wtajemniczają go – a zarazem nas, czytelników – w fascynujący świat swojej duchowości oraz rzeczywistość codziennych doświadczeń. Czytając Nowych ludzi, zaczynamy postrzegać Arktykę oczami jej rdzennych mieszkańców, którzy – dzięki wypracowanym przez wieki sposobom przetrwania – uczynili to miejsce swoim domem, postrzeganym przez nich jako centrum całego świata.
04-05-2017
Current Research Problems of Polish Education
okladka_CurrentResearch_Wierzejska Pedagogy is a discipline of theoretical and – above all – practical knowledge. This monograph contains both the first as well as the second approach concerning current research problems of Polish education in the field of labour pedagogy, special pedagogy, and social pedagogy. This tripartite division was used to organize the layout of this publication since it was divided into three separate parts. The first one refers to vocational training and labour market. In the second part there were published articles which touch upon the functioning of people with special needs. The third and final part of the book is devoted to the issue of selected social problems. Each of these parts constitutes a collection of papers from a given thematic scope. [From the review of dr hab. Sławomir Sobczak]
26-04-2017
Edukacja w systemie Marii Montessori. Wybrane obszary kształcenia. Tom I i II - Sabina Guz
okladka_Edukacja w systemie 1-2_GuzJest to drugie wydanie książki, zmienione i uzupełnione. Autorka po przedstawieniu czytelnikom podstaw edukacji w systemie Montessori dokładniej zajmuje się niektórymi obszarami kształcenia dzieci w tym systemie, a mianowicie obszarem życia codziennego, kształcenia zmysłów oraz wybranymi zagadnieniami edukacji matematycznej prowadzonej w przedszkolu i szkole. W książce przedstawiono teoretyczne podstawy pracy nauczycieli w systemie Montessori oraz oryginalne materiały dydaktyczne z obszaru kształcenia zmysłów i edukacji matematycznej, opracowane przez twórczynię metody, jej współpracowników i następców. Prezentacji materiałów dydaktycznych towarzyszą przykłady praktycznych rozwiązań metodycznych oraz zestawy zadań i ćwiczeń możliwych do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli w pracy indywidualnej i zespołowej. Omawiane zagadnienia są bogato ilustrowane barwnymi fotografiami, rysunkami schematami. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy interesują się pedagogiką Montessori, a przede wszystkim do studentów pedagogiki oraz czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przydatna też może być nauczycielom metodykom pracującym w starszych klasach szkoły podstawowej oraz pedagogom specjalnym i nauczycielom pracującym w placówkach integracyjnych, a także rodzicom zaangażowanym w indywidualną, domową edukację swoich dzieci.
Nastepne >
Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 22-02-2013 przez Aneta Okuń