Strona główna   Aktualności  

Aktualności

11-08-2017
Predyktory nonkonformizmu pozornego - Ryszarda Ewa Bernacka
okladka_Predyktory nonkonformizmu_BernackaNonkonformizm pozorny w ujęciu kulturowo-społecznym oznacza postawę i zachowanie jednostek o wyselekcjonowanych atrybutach wzbudzających zainteresowanie - takich jak: zszokowanie, prowokacja, skandalizujące społeczne manifestacje i autoprezentacje, ekshibicjonizm fizyczny, psychiczny, społeczny. W niniejszej pracy podjęto się teoretycznego i empirycznego wykazania obecności w aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej pozornego typu nonkonformizmu i stwierdzono, że prawdopodobieństwo jego występowania wzrasta u osób mających specyficzne predyspozycje podmiotowe. Wykazano również perspektywy wykorzystania wiedzy na temat nonkonformizmu pozornego w przestrzeni edukacyjnej. Kwestie te maja znaczenie zarówno w wymiarze rodzinnym, szkolnym, jak i najszerzej - społecznym.
11-08-2017
Konteksty cierpienia
okladka_Konteksty cierpienia_TurskaZagadnienia podjęte w monografii mają nie tylko wartość poznawczą poprzez to, że ukazują wielowymiarowość cierpienia, ale mogą być też pomocne w diagnostyce klinicznej i konstruowaniu odpowiedniego wsparcia psychologicznego. […] Treść dotyczy jednego z najbardziej podstawowych – a zarazem najtrudniejszych do zrozumienia – wymiarów ludzkiej egzystencji, jakim jest cierpienie mające różne konteksty i przyczyny. […] Monografia jest efektem współdziałania pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. [Z recenzji prof. Stanisławy Steuden, KUL]
11-08-2017
Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - Wojciech Czerski
okladka_Gotowosc nauczyciel_CzerskiW ostatnich latach z prawdziwą satysfakcją odnotować trzeba wzrost liczby prac dotyczących edukacyjnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, zawłaszcza że rosnącej liczbie publikacji towarzyszy poszerzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom merytoryczny. […] W tym „modnym” kierunku dociekań mieści się książka Wojciecha Czerskiego. […] Praca powinna okazać się atrakcyjna dla tych pedagogów i nauczycieli, którzy w imię własnych pasji informatycznych czy medialnych, świadomi rosnącej roli technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich znaczenia dla kształtu współczesnej edukacji w Polsce, podejmują trud racjonalnego i efektywnego wykorzystania mediów cyfrowych w swej pracy zawodowej dla dobra powierzonych ich pieczy dzieci i młodzieży. [Z recenzji dr. hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APS i NASK]
09-08-2017
Zagadnienia lingwistyki przekładu - Roman Lewicki
okladka_Zagadnienia lingwistyki przekładu_LewickiMonografia Zagadnienia lingwistyki przekładu systematyzuje niektóre spośród podstawowych zagadnień przekładoznawstwa, oferując propozycje spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych pozycji lingwistycznych, w ujęciu funkcjonalno-komunikacyjnym. Ukazując lingwistyczne korzenie współczesnego przekładoznawstwa, książka przynosi także propozycje uporządkowania jego aparatu pojęciowego, co oznacza krytyczną rewizję niektórych definicji podstawowych dla przekładoznawstwa terminów wraz z próbą ich zdefiniowania na nowo. Książka prof. dr. hab. R. Lewickiego napisana jest, niezależnie od teoretycznej złożoności, językiem jasnym i precyzyjnym. Autor bardzo dobrze (także z punktu widzenia czytelnika-adepta przekładoznawstwa) prowadzi dyskusję pełną zwrotów do czytelnika, zadając szczegółowe pytania i udzielając na nie klarownych odpowiedzi, niepozbawionych miejscami emocjonalności. [Z recenzji prof. dr hab. Doroty Urbanek]
08-08-2017
Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej - Zbigniew Hubicki
okladka_Cwiczenia laboratoryjne_HubickiSkrypt pt. Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku chemii technicznej, którzy rozpoczynają studia w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. Ma on na celu praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej, czyli analiza kationów, anionów i ich mieszanin. Skrypt zawiera wiadomości wstępne, dotyczące między innymi: dysocjacji jonowej, reakcji redoks, iloczynu rozpuszczalności oraz hydrolizy, co znacznie ułatwia zrozumienie przebiegu wielu reakcji chemicznych. Zasadnicze treści podzielone są na dwie części, dotyczące zarówno analizy kationów, jak i anionów. Ponadto omówiono analizę stopów oraz soli. Po każdym rozdziale klarownie przedstawiono sposób rozdzielania mieszanin kationów i anionów.
08-08-2017
Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne - Jagoda Jezior
okladka_Wyższe wykształcenie a rynek_JeziorOpracowane przez Jagodę Jezior studium jest rezultatem wieloletniej pracy badawczej prowadzonej na terenie województwa lubelskiego pod kątem wartości wyższego wykształcenia na rynku pracy. Podstawą opracowania jest kilkanaście projektów badawczych, w których uwzględniono opinię różnych kategorii respondentów reprezentujących pracodawców i pracobiorców. Przyjęta wieloaspektowa perspektywa badawcza, oparta na niezmiennie bogatych danych źródłowych, pozwala na uzyskanie wyważonej i niezwykle rzetelnej ekspertyzy, z czym mamy do czynienia w przedłożonej rozprawie. Autorka nie tylko analizuje, interpretuje i zestawia - z największą wnikliwością i skrupulatnością - obszerny materiał empiryczny, ale także nad prowadzonym przedsięwzięciem roztacza cenną refleksję metodologiczną, która sama w sobie stanowi wielką wartość podjętego przedsięwzięcia. Książka jest świadectwem gigantycznej pracy, jaka została wykonana, by uzyskać efekt, z którym Czytelnik ma szansę zapoznać się podczas lektury. [z recenzji dr. hab. Mariusza Zemły, prof. KUL]
08-08-2017
Prologomena do historii komunikacji społecznej. Tom IV - Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji - Włodzimierz Mich
okladka_Prolegomena 4_MichTom 4 "Prolegomenów". podobnie jak poprzednie, to znakomita i wielostronna analiza zjawisk związanych z komunikowaniem się ludzi, w tym tomie szczególnie wewnątrzpodmiotowych, inspirowana najważniejszymi osiągnięciami badawczymi w obszarze nauki o komunikowaniu, komunikologii, lingwistyki, kognitywistyki, neurofizjologii oraz anatomii mózgu i związanych z nim aparatów percepcji: fonetycznego, wizualnego, słuchowego, węchowego i dotykowego człowieka. Dostarczają one Autorowi mocnych argumentów dla ewolucyjnej analizy zjawiska komunikowania się ludzi, postrzegania. poznawanie świata, powstawanie jego wewnętrznych reprezentacji, ale i ich ekspresji za pomocą różnych form językowych, tworzących współczesne sieci komunikacyjne, ulegające dalszej ewolucji twórczej pod wpływem ich użytkowania przez ludzi opartej na determinantach biologicznych, myślowych, językowych oraz kulturowych. [Z recenzji prof. dr. hab. Ignacego S. Fiuta]
08-08-2017
WiUczeń z autyzmem - Anna Prokopiak
okladka_Uczen z autyzmem_ProkopiakMonografia adresowana jest - jako pomoc i inspiracja - do dyrektorów szkół, kadry nauczycieli i specjalistów, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących, jak również rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem oraz wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju potencjału uczniów z autyzmem w procesie edukacji.
07-08-2017
Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes. Mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak
okladka_Ami(e)s et amtie(s)Les études réunies dans ce volume, écrites par des amis, des collegues et des disciples de Czesław Grzesiak, représentants a titres divers du milieu universitaire, témoignent de la sympathie, expriment la gratitude et manifestent la considération et l’amitié dont bénéficie le Dédicataire dans le monde universitaire en Pologne comme a l’étranger. Cet ouvrage collectif, intitulé Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes, exprime notre estime envers notre collegue et ami, mais aussi rend hommage a l’enseignant qui a voué sa vie a son travail, toujours pret a aider les autres, souriant et optimiste au quotidien, ouvert aux problemes des autres, plein de qualités de coeur. Grand coeur. [Z “Przedmowy” Renaty Jakubczuk]
11-07-2017
Relations ekphrastiques dans la poesie contemporaine: Relations ekphrastiques Andre du Bouchet et Jacques Dupin - Alicja Koziej
okladka_Relations_Koziej2Książka stanowi studium relacji ekfrastycznych, tj. gry tekstu z obrazem leżącym u jego źródeł. „Zasadniczym osiągnięciem pracy jest ukazanie, na przykładzie obszernego korpusu tekstów poetyckich obu wybranych autorów, nowej postawy współczesnego poety francuskiego wobec inspirującego go obrazu, namalowanego czy wyrzeźbionego. Obraz przestaje być zwykłym desygnatem; towarzyszący mu tekst nie poddaje go płaskiemu opisowi. Mamy do czynienia ze strategią rezygnacji z opisu na rzecz uwypuklenia intensywności wrażeń i odczuć względem obrazu jawiącego się w swojej materialności, wyborze technik artystycznych, obrazu, którego niewidzialny wymiar rywalizuje z jego wymiarem widzialnym, który przekształca, apostrofując czytelnika. Poziom wizualny i tekstowy są tu nierozłączne. Poeci zdecydowanie wykraczają poza rolę krytyków sztuki, realizują bowiem własne cele; obecne w ich tekście dzieło sztuki pozwala inaczej widzieć rzeczywistość. Okazuje się zatem, że mamy do czynienia z poezją, która w dialogu ze sztuką drugiego artysty szuka samej siebie, w obliczu obrazu usiłuje zdefiniować własną relację ze światem.” [Z recenzji wydawniczej Prof. dra hab. Wiesława Malinowskiego]
Nastepne >
Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 22-02-2013 przez Aneta Okuń