Strona główna   Aktualności  

Aktualności

08-06-2017
Promocja książki „Przestrzenie autonomii - sztuka, filozofia, kultura” – Teatr Witkacego, Zakopane
logo wydawnictwaW Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem w dniu 3 czerwca 2017 r., odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone książce „Przestrzenie autonomii - sztuka, filozofia, kultura” (red. Teresa Pękala), wydanej nakładem Wydawnictwa UMCS. Prezentacja publikacji została zorganizowana po przedstawieniu „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze” w reżyserii Justyny Kowalskiej. W spotkaniu autorskim - moderowanym przez Dyrektora Teatru Andrzeja Dziuka oraz redaktor tomu prof. dr hab. Teresę Pękalę - udział wzięli: autorzy artykułów, aktorzy teatru, reżyserka spektaklu oraz publiczność zgromadzona na przedstawieniu. Książka „Przestrzenie autonomii” jest zbiorową monografią poświęconą próbie odpowiedzi na pytanie, co współcześnie pozostało z historycznego pojęcia autonomii sztuki oraz na czym miałaby polegać nowa formuła autonomii. Publikacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zgromadzonych gości i żywym zainteresowaniem.
08-06-2017
Przestrzenie autonomii - sztuka, filozofia, kultura
okladka_Przestrzenie autonomii_PekalaCelem zebranych w niniejszym tomie artykułów jest próba odpowiedzi na pytanie, co współcześnie pozostało z historycznego pojęcia autonomii sztuki i na czym miałaby polegać nowa formuła autonomii? Czy wypracowana przez nowożytną filozofię figura sztuki, która posiada właściwy sobie język, logikę/gramatykę, narzędzia i środki wypowiedzi jest do utrzymania? Czy jest do utrzymania towarzysząca sztuce autonomicznej i legitymizująca jej wartości filozofia reprezentująca coraz bardziej spolaryzowane stanowiska wobec tradycji filozoficznej i nowych stylów pisarstwa filozoficznego, bliskiego literaturze? Czy performatywny zwrot uderza tylko w autonomię dzieła czy też dokonuje dekonstrukcji innych składników sytuacji estetycznej? Jaką rolę w kontekście praktyk „sztuki bez dzieł” odgrywają dawne kategorie estetyczne, takie jak twórczość, doświadczenie estetyczne, percepcja i całkiem nowe lub na nowo zinterpretowane, jak zdarzenie czy gra i wspólnota? Jak oceniać w kategoriach filozoficznych i estetycznych, ale także społeczno-politycznych, tezę o „powrocie realnego”? Jak rozległe jest pole teoretyczne autonomii sztuki w obrębie nowoczesnego społeczeństwa? Czy otoczenie rynkowe, wysoka instytucjonalizacja „świata sztuki”, subsydia państwowe i uprawiane różne polityki kulturalne (zarówno przez władze, jak i kuratorów) pozwalają sztuce na samosterowność i wolność wypowiedzi? Jeśli w tych warunkach autonomia sztuki jest możliwa, to co miałaby ona oznaczać? Odpowiedzi udzielane są przez specjalistów wielu dyscyplin: filozofów, estetyków, kulturoznawców, filologów, kognitywistów, teatrologów, znawców performatyki, a także praktyków, artystów i muzealników. [Ze Wstępu]
02-06-2017
Metoda wizualizacji kierowanej z muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym - Krzysztof Stachyra
okladka_Metoda wizualizacji_StachyraHelen Bonny stworzyła metodę, która odmieniła muzykoterapię. Zaprzestano postrzegania muzyki jedynie jako narzędzia w rękach terapeuty, a zaczęto rozumieć realną siłę jej bezpośredniego oddziaływania na człowieka. Książka ukazuje wszechstronne możliwości, jakie daje Wizualizacja Kierowana z Muzyką w pracy z ludźmi o różnych potrzebach. Powstała, by przybliżyć klasyczną metodę BMGIM, dokonać przeglądu różnorakich form jej modyfikacji, pomóc wyjaśnić procesy oddziaływania muzyki i wyobrażeń. Podjęto w niej próbę przekrojowego ukazania szerokiego wachlarza perspektyw wykorzystania muzyki i wizualizacji w terapii oraz edukacji - począwszy od profilaktycznego, wspierającego ich zastosowania, przez wspomaganie w radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami, a skończywszy na głębokich formach terapii o charakterze reedukacyjnym i rekonstrukcyjnym.
01-06-2017
Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje - narracja - metodologia
okladka_historie alternatywnePraca niniejsza składa się z artykułów poświęconych rozważaniom teoretycznym, dotyczącym metod umożliwiających wykorzystywanie historii kontrfaktycznych w badaniach naukowych. Nie tylko w humanistyce, ale i w naukach społecznych nie sposób ich lekceważyć, zwłaszcza że jasno i precyzyjnie określono cel, tj. pełniejsze odczytywanie złożonych procesów dziejowych. Opracowanie zachęca do podjęcia szerszej refleksji nad sposobami wyjaśniania, interpretowania i oceniania przez pryzmat procedur zakotwiczonych w teoriach historii wirtualnych. Ponadto dostarcza cennych egzemplifikacji, pokazując jak teoria może zostać spożytkowana w praktyce badawczej, a także w sposobach udostępniania i wykorzystywania wiedzy historycznej. Książka stanowi istotny wkład w rozwój badań metodologiczno-historycznych w Polsce. [Prof. dr hab. Mariola Hoszowska]
19-05-2017
Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 6
okladka_Na drogach i bezdrozach_tom 6Na okładce niniejszego tomu widzimy Psyche, której towarzyszy Kupidyn (w wersji rzymskiej Amor, a w greckiej – Eros). Jak głosi jedna z wersji mitu, kochanek porzucił Psyche, karząc ją za zbytnią ciekawość i dociekliwość, za to, że chciała poznać prawdę o nim, dostępną jedynie w jasnym świetle symbolizującym rozum i wszystkie zmysły. Psyche po raz szósty patronuje naszemu cyklowi, przypominając nie tylko o niezbadanych ścieżkach psychologii, ale również o swoim nierozwiązywalnym problemie. Najtrafniej jej osobisty dylemat – metaforę przewrotnej głębi ludzkich losów – ujął Heinrich Heine w dowcipnym wierszyku: „Tysiąc osiemset wiosen kary! I biedactwo niemal kona! Psyche pości i się umartwia, Bo nagiego ujrzała Amora”
19-05-2017
Au-Delà Du Réel Écritures Du Surnaturel Dans Les Lettres Belges Francophones - Renata Bizek-Tatara
okladka_Au-dela_Bizek-TataraLe présent volume porte sur les écritures du surnaturel dans les lettres belges francophones.Il n’a pourtant pas de prétention d’exhaustivité et n’aspire aucunement à recenser la totalité des oeuvres qui relèvent du fantastique et des genres connexes, car une telle démarche est impossible, vu le nombre impressionnant d’ouvrages qui, en Belgique, désertent le sentier battu du réalisme. Le but du livre n’est pas non plus d’explorer les grands textes consacrés pour lesquels on dispose d’études nourries, mais de privilégier les terrains peu arpentés jusqu’ici : oeuvres méconnues, oubliées ou peu étudiées, voire celles qui ne sont pas reconnues comme fantastiques ou magico-réalistes, mais qui contiennent l’ingrédient surnaturel, jouent sur le décalage subtil entre imaginaire et réalité ou voient celle-ci à travers un voile qui en estompe les contours. Les collaborateurs de ce dossier visent à mettre en lumière la diversité des facettes des échappées dans l’imaginaire, ainsi que les différentes voies par lesquelles le surnaturel séduit les lecteurs. De manière plus précise, ils se proposent de réfléchir sur la poétique et l’esthétique des ouvrages étudiés, la filiation à laquelle ceux-ci participent, les enjeux et le contexte de la production des écritures du surnaturel. Autant d’aspects susceptibles de confirmer les multiples déclinaisons de la littérature de l’étrange en Belgique et de la débusquer là même où elle semble se dissimuler ou se nier.
19-05-2017
Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998 - Marzena Okrasa
okladka_bursy i internaty_OkrasaPrezentowana publikacja stanowi studium rozwoju oraz przemian burs i internatów szkolnych w województwie lubelskim w latach 1918-1998. Problematyka ta nie spotkała się jak dotąd z szerszym zainteresowaniem badaczy. W ogólnopolskiej historiografii pedagogicznej brakuje syntetycznych publikacji o charakterze naukowym – czy nawet popularnonaukowym – na ten temat. Problemy odnoszące się do działalności burs i internatów poruszano zwykle w sposób wybiórczy – przy okazji opracowywania innych zagadnień, takich jak dzieje szkolnictwa, dzieje obyczajów, monografie szkół. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jak kształtowała się sieć burs i internatów oraz jej dostępność w omawianym okresie? Jak wyglądały warunki bytowe i organizacja życia w tych placówkach? W jaki sposób sytuacja społeczna i polityczna determinowała procesy wychowania? Poznanie zarysu dziejów burs i internatów szkolnych powinno pomóc w zrozumieniu ich obecnej sytuacji, co pozwoli na ocenę ich dążeń i perspektywę dalszego funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Monografia jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Stanowi przyczynek do historii szkolnictwa i opieki społecznej oraz województwa lubelskiego.
19-05-2017
Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją - Agnieszka Gozdek
okladka_Kobiety mityczne_GozdekWalerij Briusow był I jest nadal uważany za jednego z “najbardziej wykształconych” Rosjan epoki symbolizmu, a jednocześnie za jedną z najbardziej zagadkowych oraz intrygujących postaci na panteonie literackim I kulturowym przełomu XIX I XX wieku. Dziś jest postrzegany jako twórca, który nie tylko budował nowy status poety w Rosji, ale wręcz wykreował jego nowe oblicze, nową osobowość. […] Prezentowana książka jest kolejną próbą rozwiązania „zagadki” pisarza, przede wszystkim przez deszyfrację semantyki oraz określenie roli mitycznych kobiet w jego liryce. Postacie te, choć dotychczas nie przyciągały w takim stopniu uwagi badaczy poezji symbolisty jak mityczni i historyczni męscy bohaterowie to niewątpliwie stanowią interesujące zjawisko. Łączą one w sobie nie tylko dwa ważne elementy jego życia i twórczości: kult starożytności oraz kult kobiecości, charakterystyczny dla całego rosyjskiego symbolizmu, ale także wiążą się – w moim przekonaniu – ze specyficzną samoidentyfikacją poety. [Ze Wstępu]
19-05-2017
Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym
okladka_Recepcja mediow t3_BonieckaW związku z narastającym problemem pojawiania się coraz większej liczby doniesień o negatywnych skutkach wpływu mediów na młodych ludzi, ale i niewykorzystywania w pełni zasobów medialnych do wzbogacania ich rozwoju, wykształcenia i umiejętności, przekazujemy czytelnikom kolejny tom z serii „Recepcja mediów”. Został on poświęcony wpływowi środków masowego przekazu na uczniów klas I−VI szkoły podstawowej. Interdyscyplinarny charakter książki sprawił, że znalazły się w niej teksty badaczy rozmaitych dziedzin naukowych, takich jak: psychologia, pedagogika, medioznawstwo, językoznawstwo, socjologia, filozofia, plastyka, a także praktyków dziennikarstwa. Z zaprezentowanych badań i analiz można wysnuć konkluzje nie tylko związane stricte z recepcją mediów, ale także wnioski dla szeroko rozumianej edukacji medialnej.
15-05-2017
Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej - Wioletta Kałamucka
okladka_Jakosc zycia_Kalamucka2Praca […] podejmuje niezwykle istotny wątek współczesnych badań nad rozwojem oraz warunkami i jakością życia ludzi, zarówno z punktu widzenia problemu (ujęcie interdyscyplinarne), jak i dziedziny badań geograficznych. […] Stanowi ona cenny wkład w problematykę badań geograficznych nad rozwojem i strukturami społecznymi. Stwarza też pole do dalszej dyskusji oraz rozwoju koncepcji badań w tym zakresie, zwłaszcza że realizuje ambicje naszej dziedziny do studiów całościowych i opisu relacji człowiek – środowisko w szerokim kontekście kulturowym, społeczno-ekonomicznym oraz wyzwań cywilizacyjnych stojących przed lokalnymi i regionalnymi społecznościami. Z recenzji dr. hab. Marcina Wójcika, prof. UŁ
<  Poprzednie Nastepne >
Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 22-02-2013 przez Aneta Okuń