Strona główna   Aktualności  

Aktualności

08-08-2017
Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej - Zbigniew Hubicki
okladka_Cwiczenia laboratoryjne_HubickiSkrypt pt. Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku chemii technicznej, którzy rozpoczynają studia w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. Ma on na celu praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej, czyli analiza kationów, anionów i ich mieszanin. Skrypt zawiera wiadomości wstępne, dotyczące między innymi: dysocjacji jonowej, reakcji redoks, iloczynu rozpuszczalności oraz hydrolizy, co znacznie ułatwia zrozumienie przebiegu wielu reakcji chemicznych. Zasadnicze treści podzielone są na dwie części, dotyczące zarówno analizy kationów, jak i anionów. Ponadto omówiono analizę stopów oraz soli. Po każdym rozdziale klarownie przedstawiono sposób rozdzielania mieszanin kationów i anionów.
08-08-2017
Prologomena do historii komunikacji społecznej. Tom IV - Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji - Włodzimierz Mich
okladka_Prolegomena 4_MichTom 4 "Prolegomenów". podobnie jak poprzednie, to znakomita i wielostronna analiza zjawisk związanych z komunikowaniem się ludzi, w tym tomie szczególnie wewnątrzpodmiotowych, inspirowana najważniejszymi osiągnięciami badawczymi w obszarze nauki o komunikowaniu, komunikologii, lingwistyki, kognitywistyki, neurofizjologii oraz anatomii mózgu i związanych z nim aparatów percepcji: fonetycznego, wizualnego, słuchowego, węchowego i dotykowego człowieka. Dostarczają one Autorowi mocnych argumentów dla ewolucyjnej analizy zjawiska komunikowania się ludzi, postrzegania. poznawanie świata, powstawanie jego wewnętrznych reprezentacji, ale i ich ekspresji za pomocą różnych form językowych, tworzących współczesne sieci komunikacyjne, ulegające dalszej ewolucji twórczej pod wpływem ich użytkowania przez ludzi opartej na determinantach biologicznych, myślowych, językowych oraz kulturowych. [Z recenzji prof. dr. hab. Ignacego S. Fiuta]
08-08-2017
Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne - Jagoda Jezior
okladka_Wyższe wykształcenie a rynek_JeziorOpracowane przez Jagodę Jezior studium jest rezultatem wieloletniej pracy badawczej prowadzonej na terenie województwa lubelskiego pod kątem wartości wyższego wykształcenia na rynku pracy. Podstawą opracowania jest kilkanaście projektów badawczych, w których uwzględniono opinię różnych kategorii respondentów reprezentujących pracodawców i pracobiorców. Przyjęta wieloaspektowa perspektywa badawcza, oparta na niezmiennie bogatych danych źródłowych, pozwala na uzyskanie wyważonej i niezwykle rzetelnej ekspertyzy, z czym mamy do czynienia w przedłożonej rozprawie. Autorka nie tylko analizuje, interpretuje i zestawia - z największą wnikliwością i skrupulatnością - obszerny materiał empiryczny, ale także nad prowadzonym przedsięwzięciem roztacza cenną refleksję metodologiczną, która sama w sobie stanowi wielką wartość podjętego przedsięwzięcia. Książka jest świadectwem gigantycznej pracy, jaka została wykonana, by uzyskać efekt, z którym Czytelnik ma szansę zapoznać się podczas lektury. [z recenzji dr. hab. Mariusza Zemły, prof. KUL]
07-08-2017
Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes. Mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak
okladka_Ami(e)s et amtie(s)Les études réunies dans ce volume, écrites par des amis, des collegues et des disciples de Czesław Grzesiak, représentants a titres divers du milieu universitaire, témoignent de la sympathie, expriment la gratitude et manifestent la considération et l’amitié dont bénéficie le Dédicataire dans le monde universitaire en Pologne comme a l’étranger. Cet ouvrage collectif, intitulé Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes, exprime notre estime envers notre collegue et ami, mais aussi rend hommage a l’enseignant qui a voué sa vie a son travail, toujours pret a aider les autres, souriant et optimiste au quotidien, ouvert aux problemes des autres, plein de qualités de coeur. Grand coeur. [Z “Przedmowy” Renaty Jakubczuk]
11-07-2017
Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie
okladka_Procesy medykalizacji_PiatkowskiJubileusz ćwierćwiecza to odpowiedni czas na spojrzenie wstecz i zbilansowanie naukowych osiągnięć. Dokonania lubelskich socjologów zatrudnionych w Zakładzie Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii UMCS wpisują się w dorobek polskiej socjologii medycyny. Problematyka medykalizacji pojawiła się w socjologicznych rozważaniach w drugiej połowie XX wieku, jest to więc stosunkowo nowe spojrzenie na obecność medycyny w życiu społecznym. Rozwój wiedzy medycznej, trafność diagnoz antycypujących pojawienie się choroby, a także społeczne oczekiwania związane z zachowaniem zdrowia i długowiecznością stawiają nie tylko przed lekarzami nowe wyzwania. Rekomendowana przez mnie publikacja powinna zainteresować profesjonalistów z zakresu nauk społecznych i medycznych, ale również szerokie grono ludzi świadomie dbających o własną kondycję i stan zdrowia. [z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Uniwersytet Warszawski]
11-07-2017
Związek Radziecki na łamach czasopisma ARKA (1983-1996) - Bogdan Borowik
okladka_Zwiazek Radziecki_BorowikRedakcja „Arki”, określając linię ideowo-polityczną czasopisma, identyfikowała ją jednoznacznie jako antykomunistyczną. Najważniejszym przejawem antykomunizmu była wieloaspektowa i wielopłaszczyznowa krytyczna refleksja na temat Związku Sowieckiego jako źródła komunizmu. Celem badawczym prezentowanej pracy jest jakościowa analiza treści artykułów dotyczących Związku Radzieckiego. Celem poznawczym studium jest określenie głównych elementów – koncepcji, teorii, modeli, paradygmatów – krytycznego stanowiska redakcji „Arki” wobec ZSRR. Prezentowane opracowanie wnosi zatem wkład do dyscypliny nauk o polityce w zakresie myśli politycznej dotyczącej ZSRR, rozwijanej w podziemiu w schyłkowym okresie PRL i pierwszych latach istnienia III Rzeczypospolitej. Kompleks zagadnień, które omawiali autorzy artykułów zamieszczanych przez redakcję „Arki”, swoim zakresem przedmiotowym zbliżony był do problematyki, jaką zajmowali się na Zachodzie sowietolodzy.
11-07-2017
Relations ekphrastiques dans la poesie contemporaine: Relations ekphrastiques Andre du Bouchet et Jacques Dupin - Alicja Koziej
okladka_Relations_Koziej2Książka stanowi studium relacji ekfrastycznych, tj. gry tekstu z obrazem leżącym u jego źródeł. „Zasadniczym osiągnięciem pracy jest ukazanie, na przykładzie obszernego korpusu tekstów poetyckich obu wybranych autorów, nowej postawy współczesnego poety francuskiego wobec inspirującego go obrazu, namalowanego czy wyrzeźbionego. Obraz przestaje być zwykłym desygnatem; towarzyszący mu tekst nie poddaje go płaskiemu opisowi. Mamy do czynienia ze strategią rezygnacji z opisu na rzecz uwypuklenia intensywności wrażeń i odczuć względem obrazu jawiącego się w swojej materialności, wyborze technik artystycznych, obrazu, którego niewidzialny wymiar rywalizuje z jego wymiarem widzialnym, który przekształca, apostrofując czytelnika. Poziom wizualny i tekstowy są tu nierozłączne. Poeci zdecydowanie wykraczają poza rolę krytyków sztuki, realizują bowiem własne cele; obecne w ich tekście dzieło sztuki pozwala inaczej widzieć rzeczywistość. Okazuje się zatem, że mamy do czynienia z poezją, która w dialogu ze sztuką drugiego artysty szuka samej siebie, w obliczu obrazu usiłuje zdefiniować własną relację ze światem.” [Z recenzji wydawniczej Prof. dra hab. Wiesława Malinowskiego]
11-07-2017
Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym - Mariusz Hofman
okladka_Zarzadzanie ryzkiem_HofmanZarządzanie projektami, a w szczególności zarządzanie projektami w środowisku wieloprojektowym, jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania i powoli też w Polsce zdobywa coraz większe uznanie w tzw. praktyce gospodarczej. Przejawem powyższego stwierdzenia jest rosnąca liczba podejmowanych prac badawczych, realizowanych kursów szkoleniowych i pojawiających się publikacji z tego zakresu. […] Książka dra Mariusza Hofmana ma wysoką wartość poznawczą, wzbogaca obszar wiedzy o zarządzaniu projektami w środowisku wieloprojektowym, szczególnie o zarządzaniu ryzykiem portfela projektów. [Z recenzji dra hab. inż. Marka Wirkusa, prof. Politechniki Gdańskiej]
11-07-2017
Joseph Conrad and the Voicing of Textuality - Cloude Maisonnat, Volume XXVI
okladka_Joseph Conrad_KrajkaThis book is the product of its author’s long years of practice and expertise of Joseph Conrad’s fiction. In this innovative reading of ten major novels and seven stories, Claude Maisonnat focuses upon the presence of the textual voice whose “rather stiff and sombre music, with its reserve, its pride, its vast and implacable integrity” was already audible to Virginia Woolf. It is a voice loaded with a whole range of aesthetic and affective intensities declined here: it is equivocal, polyphonic, aporetic, melancholy, feminine, subversive, venomous, threatening, alive.
10-07-2017
Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii
okladka_Miedzy nauka a sztuka_SolskaRecenzowanie artykułów, monografii czy materiałów pokonferencyjnych należy do rutynowych zajęć samodzielnych pracowników naukowych. Rzadko się zdarza, aby taka praca sprawiała autentyczną satysfakcję. Lecz recenzowanie "Między nauką a sztuką..." takich właśnie doznań dostarcza. Książka ta bowiem jest koszem pełnym jubileuszowych podarunków dla Profesora Jana Pomorskiego, wybitnej i wzbudzającej sympatię postaci w środowisku historycznym. A podarunki te to studia napisane przez uczniów, współpracowników i przyjaciół Jubilata. Widać, że wszyscy oni chcieli godnie Go uczcić, toteż na Jego święto przygotowali rzeczy niebanalne i o wysokiej wartości. Są tu zatem prace dotyczące kwestii metodologicznych, historii historiografii, a także historii poza nauką. Odnajdziemy temat rozmaitych zwrotów w dyskursie humanistycznym, problematykę muzealnictwa, zagadnienia dotyczące metod informatycznych i wizualności. Tematyka filmu historycznego koreluje z kulturowym zdeterminowaniem wyobraźni; jako kwestia niebagatelna ukazana jest sprawa kobiet-uczonych w środowisku historyków oraz zagadnienie godności człowieka. Kulminacją monografii okazują się teksty poświęcone kulturze ponowoczesnej i wymiarom kulturowego dziedzictwa. Wszystkie zgromadzone w książce artykuły cechuje wysoki poziom naukowy. Pozostaje zatem szczerze go polecić, dołączając głos do laudacji ku czci Profesora Jana Pomorskiego. [Z recenzji dr hab. Doroty Skotarczak, prof. UAM]
<  Poprzednie Nastepne >
Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 22-02-2013 przez Aneta Okuń